‘பிஎல்ஐ திட்டத்தை சீனா அச்சுறுத்தலாக பார்க்கிறது. எரிவாயுவை அரசு அடிக்க வேண்டும்’‘பிஎல்ஐ திட்டத்தை சீனா அச்சுறுத்தலாக பார்க்கிறது. எரிவாயுவை அரசு அடிக்க வேண்டும்’Source link

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Ads

Top