2. அப்பூதியடிகள் நாயனார் வரலாறு | Appudhi Adikal Nayanar | 63 நாயன்மார்கள் | www.nithyasubam.inநித்ய சுபம் வழங்கும் : அதிபத்த நாயனார் வரலாறு | 63 நாயன்மார்கள் வரலாறு

https://nithyasubam.in
https://facebook.com/nithyasubamin/

ஜாதக புத்தகம் : https://nithyasubam.in/astrology-pred
உங்களுக்கான ராசி கல் மோதிரம் : https://nithyasubam.in/gem-stone/
உங்களுக்கான ருத்ராக்ஷம் : http://nithyasubam.in/rudhraksham/
திருமண பொருத்தம் : https://nithyasubam.in/marriage-match

மேலும் பல பொருட்கள் / விவரங்கள் அடைய
https://nithyasubam.in

Keywords:
63 நாயன்மார்களின் வரலாறு,
63 நாயன்மார்கள் வரலாறு,
64 nayanmargal,
63 nayanmargal,
63 nayanmargal serial,
63 nayanmargal names,
63 nayanmargal tamil,
63 nayanmargal story,
63 நாயன்மார்கள்,
63 nayanmargal in tamil,
64 nayanmars stories,
1. அதிபத்த நாயனார்
2. அப்பூதியடிகள் நாயனார்
3. அமர்நீதி நாயனார்
4. அரிவாட்டாய நாயனார்
5. ஆனாய நாயனார்
6. இசைஞானி நாயனார்
7. இடங்கழி நாயனார்
8. இயற்பகை நாயனார்
9. இளையான்குடி மாற நாயனார்
10. உருத்திர பசுபதி நாயனார்
11. எறிபத்த நாயனார்
12. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார்
13. ஏனாதிநாத நாயனார்
14. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
15. கணநாத நாயனார்
16. கணம்புல்ல நாயனார்
17. கண்ணப்ப நாயனார்
18. கலிக்கம்ப நாயனார்
19. கலிய நாயனார்
20. கழற்றறிவார் நாயனார் (சேரமான்)
21. கழற்சிங்க நாயனார்
22. காரி நாயனார்
23. காரைக்கால் அம்மையார்
24. குங்குலிக்கலய நாயனார்
25. குலச்சிறை நாயனார்
26. கூற்றுவ நாயனார்
27. கோச்செங்கட்சோழ நாயனார்
28. கோட்புலி நாயனார்
29. சடைய நாயனார்
30. சண்டேசுவர நாயனார்
31. சத்திய நாயனார்
32. சாக்கிய நாயனார்
33. சிறப்புலிய நாயனார்
34. சிறுத் தொண்ட நாயனார்
35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
36. செருத்துணை நாயனார்
37. சோமாசிமாற நாயனார்
38. தண்டியடிகள் நாயனார்
39. திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார்
40. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்
41. திருநாவுக்கரசு நாயனார் (அப்பரடிகள்)
42. திருநாளைப்போவார் நாயனார் (நந்தனார்)
43. திருநீலகண்ட நாயனார்
44. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்
45. திருநீலநக்க நாயனார்
46. திருமூல நாயனார்
47. நமிநந்தியடிகள் நாயனார்
48. நரசிங்க முனையரைய நாயனார்
49. நின்றசீர்நெடுமாற நாயனார்
50. நேச நாயனார்
51. புகழ்ச்சோழ நாயனார்
52. புகழ்த்துணை நாயனார்
53. பூசலார் நாயனார்
54. பெருமிழலைக்குறும்ப நாயனார்
55. மங்கையர்க்கரசி நாயனார்
56. மானக்கஞ்சாற நாயனார்
57. முருக நாயனார்
58. முனையடுவார் நாயனார்
59. மூர்க்க நாயனார்
60. மூர்த்தி நாயனார்
61. மெய்ப்பொருள் நாயனார்
62. வாயிலார் நாயனார் (தபோதனர்)
63. விறன்மிண்ட நாயனார்

source

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Ads

Top