250 கோடி ரூபாய் வரையிலான விற்றுமுதல் MSMEயின் ஒவ்வொரு நிதித் தேவைக்கும் சேவை செய்வதை நாங்கள் இலக்காகக் கொண்டுள்ளோம் என்று ET MSME பேச்சுக்களில் IndusInd வங்கியின் அமிதாப் சரஃப் கூறுகிறார்.250 கோடி வரையிலான விற்றுமுதல் MSMEயின் ஒவ்வொரு நிதித் தேவைக்கும் சேவை செய்வதை நாங்கள் இலக்காகக் கொண்டுள்ளோம் என்று ET MSME பேச்சுக்களில் IndusInd வங்கியின் அமிதாப் சரஃப் கூறுகிறார்.Source link

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top