itc: TVS மோட்டார், ITC ஆகியவை நியாயமான மதிப்பில் நீடித்த வளர்ச்சியைக் கொண்ட பங்குகளில்: ICICI செக்யூரிட்டீஸ்

ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் நிதி, தொழில்துறை, விருப்பமான நுகர்வு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை ‘நியாயமான மதிப்பில் வளர்ச்சி’ (GARP) என அடையாளம் கண்டுள்ளது. ‘iLens Screener’ என்ற தலைப்பில் ஒரு அறிக்கையி...