கேபெக்ஸ் சுழற்சி: கேபெக்ஸ் சுழற்சி பல ஆண்டு தீம்? இந்த 13 பங்குகள் மீது ஒரு கண் வைத்திருங்கள்

கடந்த தசாப்தத்தில் தவறான தொடக்கங்களுக்குப் பிறகு, இந்தியாவின் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேபெக்ஸ் சுழற்சி இப்போது 1,700 அரசாங்கத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான தனி...