நிதின் காமத்: முதலீட்டாளர்களுக்கு தவறான எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்துவது தீங்கு விளைவிக்கும்: நிதின் காமத்

ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு முதலீட்டாளர்களால் கவனிக்கப்படும் முக்கிய அளவீடுகளில் மதிப்பீடு ஒன்றாகும், மேலும் இது கடந்த கால மற்றும் எதிர்கால வணிக செயல்திறன்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறத...