சந்தைக்கு முன்னால்: வெள்ளிக்கிழமை டி-ஸ்ட்ரீட் நடவடிக்கையை தீர்மானிக்கும் 10 விஷயங்கள்

பலவீனமான உலகளாவிய உணர்வுகள் வியாழன் அன்று இந்திய ஈக்விட்டி வரையறைகளை குறைத்து நிஃப்டி 17,350 நிலைகளுக்கு கீழே சென்றது. இதற்கிடையில், ஒப்பிடுகையில், பரந்த சந்தைகள் மிதமான இழப்புகளை பதிவு செய்தன. நிஃப்ட...