எவ்வளவு மலிவு-குளோன் ப.ப.வ.நிதிகள் பெரிய உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து பில்லியன்களை உறிஞ்சுகின்றன

மலிவான மாற்று வழிகளில் ஈர்க்கப்பட்டு, வோல் ஸ்ட்ரீட் முதலீட்டாளர்களின் கூட்டமைப்பு பெருகிய முறையில் கிரகத்தின் மிகவும் திரவ தயாரிப்புகளைத் தவிர்க்கிறது. உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் பிரபலமாக எளிதாக வர்த்த...