ஃபெட் மீட்டிங், எஃப்ஐஐ நடவடிக்கை, ரூபாய் நகர்வு ஆகியவை இந்த வாரம் D-St ஐ இயக்குவதற்கான முதல் 8 காரணிகளில் ஒன்றாகும்

முந்தைய அமர்வின் சிறிய ஆதாயங்களால் இந்திய சந்தை வெள்ளிக்கிழமை நேர்மறையான குறிப்பில் முடிந்தது. அமெரிக்காவில் பல வங்கி நெருக்கடிகளுக்குப் பிறகு வாரம் கழுவப்பட்டது. இந்த வாரம் பல முக்கியமான உள்நாட்டு மற...