sm தங்கத்தின் பங்கு விலை: FII பங்குகளை வாங்கிய பிறகு SM தங்கம் மேல் சுற்றைத் தாக்கியது

மொத்த ஒப்பந்தத் தரவுகளின்படி, உலகளாவிய நிதி நிறுவனத்தில் பங்குகளை எடுத்ததால், SM கோல்டின் பங்குகள் திங்களன்று தங்கள் லாபங்களை நீட்டித்தன, மேல் சுற்று வரம்புக்கு 5 சதவீதம் பெரிதாக்கியது. விகாசா இந்தியா...