பணவீக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு, நிலையான வளர்ச்சிக்குக் கீழான வளர்ச்சி தேவை

ஜெரோம் பவல் உட்பட ஃபெட் தலைவர்கள், பரந்த கொள்கை மாற்றங்களை கோடிட்டுக் காட்ட ஜாக்சன் ஹோல் சிம்போசியத்தை ஒரு வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்தினர். ஆகஸ்ட் 26 அன்று பவலின் கருத்துக்கள் வெறும் எட்டு நிமிடங்களில் இரு...