கருவூலம்: வோல் ஸ்ட்ரீட் வாரம் முன்னோக்கி: பங்கு முதலீட்டாளர்கள் கருவூல விளைச்சல் வீழ்ச்சியில் பச்சை விளக்கு பார்க்கிறார்கள்

ட்ரஷரீஸில் ஒரு தோல்வி அதன் போக்கை இயக்குகிறது என்ற நம்பிக்கை சில முதலீட்டாளர்களை ஒரு மாத கால விற்பனைக்குப் பிறகு அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் மீண்டும் தூண்டுகிறது. பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்களுக்கு இடையி...