சந்தூர் மாங்கனீசு பங்கு விலை: மாங்கனீசு தாது உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான ஒப்புதலின் பேரில் ஸ்மால்கேப் பங்கு 14% உயர்ந்தது

நிறுவனத்தின் மாங்கனீசு தாது உற்பத்தியை 2.86 லட்சம் டன்னிலிருந்து 5.82 லட்சம் டன்னாக உயர்த்த மத்திய அதிகாரமளித்த குழு (CEC) அனுமதி வழங்கியதை அடுத்து, Smallcap Industry Minerals தயாரிப்பு நிறுவனமான Sand...