MSME களில் கடன் வழங்குபவர்களின் நம்பிக்கையானது பகுப்பாய்வு மற்றும் குறைந்த NPAகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உயர்கிறது: அறிக்கை

பகுப்பாய்வு மற்றும் குறைந்த NPAகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் MSME களில் கடன் வழங்குபவர்களின் நம்பிக்கை உயர்கிறது: அறிக்கை Source link...