திரவ ப.ப.வ.நிதிகள்: இன்று அவை ஏன் பொருத்தமானவை?

அக்டோபர் முதல் வாரத்தில், எனது நண்பர் ஒருவர் தனது பங்குத் தரகரிடமிருந்து தனது வங்கிக் கணக்கில் குறிப்பிடத்தக்க வரவு இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார். விசாரித்ததில், அன்றிலிருந்து தெரிய வந்தது; தரகர்க...