டாடா குழுமம் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள்: போட்டி வலிமையை அதிகரிக்க பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை பாதியாக குறைக்க டாடா குழுமம்

டாடா சன்ஸ், சந்தையில் போட்டியிடக்கூடிய குறைவான ஆனால் பெரிய நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதற்காக, வரவிருக்கும் மாதங்களில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை 29ல் இருந்து 15 ஆகக்...