முதலீட்டாளர்கள் வரும் வாரத்தில் பணவீக்க தரவுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்

நிஃப்டி குறியீடு 19,500 என்ற முக்கிய அளவைத் தாண்டிச் செல்ல முடியவில்லை. மத்திய வங்கித் தலைவரின் உரையின் குறிப்புகள், விகித உயர்வுக்கான வாய்ப்பைக் குறைத்தாலும், அமெரிக்க கருவூல வருவாயை எளிதாக்குவதற்கும...