தரகு தேர்வு: சிறந்த தரகு தேர்வு: இந்த நிறுவனங்கள் 19% முதல் 37% வரை வருமானம் தரலாம்

தாமதமாக ஆய்வாளர்கள் சில பங்கு பரிந்துரைகளை ET பார்க்கிறது. இந்த நிறுவனங்கள் பகுப்பாய்வாளர்களின் விலை இலக்குகளின்படி 19% முதல் 37% வரை வருமானம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சோனா BLWதரகு: ஜெஃபரீஸ் ...