உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் 6 காலாண்டுகளுக்குப் பிறகு பட்டியலிடப்பட்ட காஸ் ட்ராப்ஸ் பங்குகளாக Q1 இல் பின்வாங்குகிறார்கள்

தொடர்ந்து 6 காலாண்டுகளுக்கு பங்குகளில் பணத்தை செலுத்திய பிறகு, உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அதிக அளவில் லாபத்தை பதிவு செய்ததால் ஜூன் காலாண்டில் பின் இருக்கையை எடுத்தனர். பிரைம்இன்ஃபோபேஸில் இருந்து பெறப்ப...