செபி: போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களால் முதலீடு செய்வதற்கான விவேகமான விதிமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான விதிகளை செபி அறிவிக்கிறது

போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களை நிர்வகிக்கும் விதிகளை மூலதன சந்தை கட்டுப்பாட்டாளர் செபி திருத்தியுள்ளது, இதன் கீழ் வாடிக்கையாளர்களின் நிதியை அவர்கள் தொடர்புடைய கட்சிகள் அல்லது கூட்டாளிகளின் மதிப்பிடப்படாத பத...