சிம்பொனி: கோடையின் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டது! 3 பகுப்பாய்வாளர்கள் மிகவும் ஏற்றமாக இருக்கும் வெள்ளை நல்ல பங்குகள், 2 அவ்வளவு ஏற்றம் இல்லை

சுருக்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், கோவிட் லாக்டவுன் மற்றும் சப்ளை செயின் சீர்குலைவுகள் உட்பட, வெள்ளைப் பொருட்கள் நிறுவனங்கள் கடும் காற்றுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2023 இல், மற்றொரு தலைக்காற்று, வட இந்...