வலுவிழந்து வரும் சீன டிராகன் இந்தியா புல்ஸை பலப்படுத்துமா?

தற்போது பொருளாதார வட்டாரங்களில் பரபரப்பான விவாதம் சீனப் பொருளாதாரம் மற்றும் வலுவடைந்து வரும் இந்தியப் பொருளாதாரம். இந்த மாற்றத்தின் தாக்கங்கள் இரண்டு பொருளாதாரங்களுக்கும் வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ ஓட்ட...