பங்கு தரகர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தரகுக்கு மாற திட்டமிட்டுள்ளனர்; தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை அதிகரிக்க வேண்டும்: ஆய்வு

ANMI தனது 900 உறுப்பினர்களிடையே நடத்திய ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி, சுமார் 71 சதவீத பங்கு தரகர்கள் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான மாதிரியை நோக்கி மாறுவதையும், தங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பக் குழுவில் மனிதவளத்தை அதிக...