மோர்கன் ஸ்டான்லி: மோர்கன் ஸ்டான்லி, மற்றவர்கள் இப்போது முக்கிய ECB விகிதத்திற்கு 4% உச்சத்தை கணித்துள்ளனர்

மோர்கன் ஸ்டான்லி மற்றும் மற்ற மூன்று முதலீட்டு வங்கிகள் ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியின் முனைய விகிதத்திற்கான தங்கள் கணிப்புகளை – அதன் முக்கிய வட்டி விகிதம் உச்சநிலையில் இருக்கும் – பணவீக்க அழுத்தங்கள் 4% ஆக...