sebi: அங்கீகரிக்கப்படாத ஆலோசனை சேவைகளுக்காக நிறுவனங்களையும் தனிநபர்களையும் செபி தடை செய்கிறது

முதலீட்டு ஆலோசனை சேவைகளை கட்டுப்பாட்டாளரின் அங்கீகாரம் இல்லாமல் வழங்குவதற்காக இரண்டு தனிநபர்கள் மற்றும் இரண்டு நிறுவனங்களை பத்திரச் சந்தைகளில் இருந்து மூலதனச் சந்தை கட்டுப்பாட்டாளர் செபி தடை செய்துள்ள...