ரயில்வே பங்குகள்: ரயில்வே கேபெக்ஸ். FY24 செலவு எப்படி இருக்கும்?

பிரதமர் கதிசக்தி மற்றும் தேசிய தளவாடக் கொள்கையின் கீழ் திட்டமிடப்பட்ட மாற்றத் திட்டத்தின் முக்கிய இயந்திரங்களில் ரயில்வேயும் ஒன்றாகும். பிஎம் கதிசக்தி – மல்டி மாடல் இணைப்புக்கான தேசிய மாஸ்டர் பிளான் ர...