மதிப்பு முதலீடு: மதிப்பு அல்லது வளர்ச்சி முதலீடு? எந்த தீம் என்றென்றும் இயங்காது… சந்தையில் செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான மிகப்பெரிய விதி இதோ

ஒவ்வொரு ஃபண்ட் மேலாளர் மற்றும் முதலீட்டாளரைப் போலவே எனக்கும் அடிக்கடி எழும் ஒரு கேள்வி: “நீங்கள் ஒரு மதிப்பா அல்லது வளர்ச்சி முதலீட்டாளரா? ஏன்?” பதில் தோன்றும் அளவுக்கு எளிமையானது அல்ல. ஒன்று, மதிப்பு...