வெளிநாட்டு நிதிகள்: வெளிநாட்டு நிதிகளின் விற்பனையின் அழுத்தத்திலிருந்து உள்ளூர் நிதியை வாங்குதல் D-St ஐ பாதுகாக்கிறது

ஜனவரியில், முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIP) மாதாந்திர முன்பதிவு அதிகபட்சமாக ₹13,856 கோடியை எட்டியது. சுருக்கம் உள்நாட்டு நிதிகளின் மொத்த கொள்முதல் ₹1.01 லட்சம் கோடி மற்றும் மொத்த வாங்குதல்-விற்பனை வி...