ஸ்பைஸ்ஜெட் நிதி திரட்டல்: ஸ்பைஸ்ஜெட் பிப்ரவரி 24 அன்று புதிய மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கான விருப்பங்களை பரிசீலிக்கும்

குறைந்த கட்டண இந்திய விமான சேவை நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட் செவ்வாயன்று அதன் வாரியம் பிப்ரவரி 24 அன்று கூடி பங்கு பங்குகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்குவது பற்றி விவாதிக்கும் என்று கூறியது. “நிறுவனத்தின் இய...