தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு MSME செயலாளர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்

தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு MSME செயலாளர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் Source link...