இன்ஃப்ரா நிறுவனங்களுக்கான கடன்களுக்கான மூலதன விதிகளை தளர்த்துவது குறித்து ரிசர்வ் வங்கி எச்சரிக்கையாக உள்ளது

உயரும் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் குறைந்த கேபெக்ஸ் வளர்ச்சிக்கு மத்தியில், உள்கட்டமைப்புக் கடன்களுக்கான விகிதத்தை மென்மையாக்கும் மற்றும் கடன் வழங்குபவர்கள் அதிக திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க அனுமதிக்கும் மி...