icici பத்திரங்கள்: தங்கக் கடனின் ROEகள் மீதான அழுத்தம் கவலைக்குரிய பகுதி: ICICI பங்குகள்

மும்பை: தங்கக் கடன் நிறுவனங்கள் மற்றும் மணப்புரம் ஃபைனான்ஸ் ஆகியவற்றின் முக்கிய லாப விகிதமான ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (RoE) மீதான அழுத்தம் கவலைக்குரியது என்று கூறினார். வணிக பல்வகைப்படுத்தல் RoE இன் இ...