இந்திய பங்குகள்: சீனாவின் $5 டிரில்லியன் தோல்வி இந்திய பங்குகளுடன் வரலாற்று இடைவெளியை உருவாக்குகிறது

சீனாவின் பங்குகளில் இடைவிடாத சரிவு, அவர்களின் மிகப்பெரிய வளர்ந்து வரும் சந்தை போட்டியாளரான இந்தியாவின் முறையீட்டை எரித்துள்ளது, இது முன்பு அரிதாகவே காணப்பட்ட ஒரு வேறுபாட்டைத் தூண்டியது. MSCI சீனா குறி...